TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“WhatsApp” kriptowalýuta tölegini barlaýar

Meşhur gyssagly habarlaşma programmasy “WhatsApp” kriptowalýuta töleglerini barlaýar. Metanyň sanly walýuta gapjygy “Nowi” ýakyn wagtda “WhatsApp”-a birleşdiriljekdigi habar berildi.Ýaňy-ýakynda ähli markalaryny “Meta” ady bilen ýygnandygyny mälim eden “Facebook” -yň ýakyn wagtda “Novi” sanly walýuta gapjygyny “WhatsApp”-a birleşdirjekdigi mälim edildi. Şoňa laýyklykda, “WhatsApp” programmasynda “Nowi” gapjygyna bank hasaby goşmak, kredit kartoçkalaryny birikdirmek, pul çykarmak we balansy görmek mümkin bolar. Programmany ulanmazdan ozal tassyklamagyň talap ediljekdigi aýdylýar. Şahsyýet resminamalaryny barlama we wideo ýazgylary bilen amala aşyrylar. Ulanyjylar häzirki wagtda Hindistanda we Braziliýada synag edilýän “Nowi” arkaly “Pax Dollars” (USDP) biri-birine iberip bilerler. Şeýle hem bu kompaniýa ýakynda Hindistanda girdeji aýratynlygyny işjeňleşdirdi.“Meta” kompaniýasynyň “Nowi” degişli başlygy Deýwid Markus, maksadynyň ähli töleg hyzmatlaryny birleşdirmekdigini aýtdy. “Nowi” sanly walýuta gapjygy entek käbir ýurtlarda elýeterli däl.“Facebook” ulanyjylara gyssagly halkara töleglerini tölemäge we almaga mümkinçilik berjek “Novi” sanly gapjygynyň satuwa çykarylandygyny öň habar beripdi. Iki ýyllap synagdan geçenden soň, “Facebook” ABŞ-da we Gwatemalada kiçi pilotdan başlap, “Novi cryptocurrency” gapjygyny satuwa çykardy, bu ýerde çäkli mukdarda ulanyjy tölegsiz derrew pul iberip we alyp bilýär.“Facebook” -yň maliýe hyzmatlarynyň başlygy we Diem Geňeşiniň agzasy Deýwid Markus häzirki nagt pul bilen dolandyrylýan ykdysadyýetiň 1,7 milliard adamy “banksyz ýa-da ýeterliksiz derejede” galdyrandygyny we bu işiň gaty haýal geçendigini öňe sürdi: “Üýtgeşiklik köpden bäri geçdi. Bu ýa-da başga bir zat bolar. “Nowi” bazara çykmaga taýyn. Arzan, sazlaşykly we has elýeterli sanly tölegleriň artykmaçlyklaryny gowşurmagy gijikdirmek manysyz hasaplaýarys” diýdi. “Diem” programmasy ilkibaşda 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda başlamalydy, ýöne “Facebook” -yň hökümet tarapyndan dowam etdirýän gözlegleri sebäpli yza süýşürildi.

 

“Barselona” toparynda täze döwür başlandy

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle