TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Wan Goguň çeken suraty auksiona çykýar

Meşhur suratkeş Winsent Wan Gog 1888-nji ýylda saglyk ýagdaýy sebäpli Fransiýanyň oba ýerlerinde ýaşap başlanynda “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) atly suratyny çekdi. Gog Arlesde bolup ýörkä, töweregindäki çopan durmuşyna aşyk boldy we “Meules de blé” bu döwürde öndüren hasyl temaly eserleriniň birine öwrüldi.

Winsent Wan Goguň suraty 116 ýyldan soň auksiona çykarylýar. “Meules de Blé” (“Bugdaý üýşmeleri”) akwarel suraty  Fransiýanyň Arles şäherinde ekin meýdanlarynda işleýän aýal-gyzlary şekillendirýär we 30 million dollara satylmagyna garaşylýar.

Auksion öýi suratyň bir asyrdan gowrak wagtdan soň satuwa çykarylýandygyny habar berdi. Bu auksion öýi eserde ulanylýan akwarel tehnikasynyň Winsent Wan Goguň ýapon nagyşlaryna meňzeş grafiki stiliň “Ýaponiýa bolan höwesini” görkezýändigini aýtdy.

 

Dünýäniň iň baý adamlarynyň sanawy üýtgedi

 

Ýene-de okaň

Oktýabr aýynda geçiriljek medeni çäreler

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny alan raýatlarymyz

Dünýäniň iň uzyn kitaby çap edildi

Teswirle