TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

USB fleş diskiniň taryhy maglumatlary

Kompuýeterlerde esasy ýatda saklaýjy gurluşlaryň biri USB fleş diskidir. Ony ilkinji bolup ýaponiýaly Fuji Masuoka oýlap tapýar.

1984-nji ýylda TOSHIBA ýarymgeçirijiniň fleş ýadyny oýlap tapmagy bilen USB fleş diski ulanylyp başlanýar we uly öwrülişik ýüze çykýar.

NAND fleş ýady bolsa 1989-njy ýylda peýda boldy. 1990-njy ýylyň ahyrlarynda göwrümi we ygtybarlylygy taýdan disketlerden ýokary boljak diski döretmek zerurlygy ýüze çykanda 1994-1996-njy ýyllarda bolsa ilkinji USB interfeýs standarty döredildi.

USB fleş diskleriň daşky göwrümi we maglumatlary saklap bilijiligi has-da kämilleşip, häzirki wagtda biziň günlerimizde hem esasy daşaýjylyk hyzmatynda işjeň peýalanylýar.

 

Oguldursun Ýaryýewa,

TOHU-nyň talyby.

 

Ojakda süýtli aş (sütlaç)

Ýene-de okaň

Bilim – kämillige ýol we üstünligiň açary

Magtymguly-ynsan köňlüniň çyragy

Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy işjeň ösdürilýär

Teswirle