USAID Türkmenistanda miwe-gök önümlerini eksport edijiler üçin degişli telefon nokatlaryny işe girizdi

ABŞ-nyň Halkara Ösüş Agentligi (USAID) türkmen miwe-gök önüm öndürijilerine eksport meseleleri boýunça maslahat bermek üçin degişli telefon nokatlaryny açdy.

 Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan goldanan bu başlangyç, tejribesiz üpjün edijilere daşary söwdanyň çylşyrymly düzgünlerinden has gowy baş çykarmaga ýardam edip, öňdebaryjy täjirçilik tejribesini öwrenmage mümkinçilik döreder.

Telefon we internet arkaly berilýän maslahat hyzmatlary, eksporta gönükdirilen aşakdaky işleri öz içine alýar:

  • Daşary ýurtly hyzmatdaşyň täjirçilik talaplaryna we tekliplerine baha bermek;
  • Daşary söwda hyzmatdaşlarynyň edenliligini kesgitlemek üçin barlag geçirmek arkaly töwekgelçilikleri azaltmagyň usullary;
  • Halkara söwdasynda (“INCOTERMS”) bitewi düzgünleriň ulanylmagy;
  • Daşary ýurt gümrük nyrhlaryny kesgitlemek, şeýle hem beýleki peýdaly gurallary öwrenmek üçin bazar gözlegleri gurallaryny ulanmak.

Degişli telefon nokatlary 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyndan 30-njy sentýabryna çenli işlär. Maslahatlar türkmen we rus dillerinde berler.

Degişli telefon nokatlary bilen baglanyşykly ähli soraglar boýunça aşakdakylara ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Elektron salgylar: Batyr_Gurbangeldiyev@dai.comctjexportsupport@dai.com

Telefon: +993 65 500 652.

USAID-iň bäsdeşlik ukyby, söwda we iş orunlaryny döretmek taslamasy, 2020-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistandaky miwe-gök önümleri öndürijilerine eksporty ulaltmak boýunça maslahat bermegiň degişli telefon nokatlarynyň tapgyryny işe girizdi. Öňki iki degişli telefon nokatlary, agronomiýa goldawyna we önümi daşary ýurt bazarlaryna çykarmagyň talaplaryna gönükdirilendi.

Çeşme: tstb.gov.tm

Türkmenistanyň Prezidenti Başar al-Asady gutlady

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar