No menu items!
8.9 C
Istanbul
04/08/2020 11:45
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Prezident Ärdogana lukmançylyk serişdeleri üçin minnetdarlyk haty

Prezident Ärdogana lukmançylyk serişdeleri üçin minnetdarlyk haty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana iberen hatynda türk Liderine iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge berýän aýratyn ünsi we goşýan şahsy goşandy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz iberen hatynda Türkiýe Respublikasy bilen köpugurly we dost-doganlyk hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gyşarnyksyz berkitmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň hemişe ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi.

«Taryhyň synagyndan geçen türkmen-türk doganlyk gatnaşyklary bu gün baý tejribä eýe bolup, syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky ileri tutulýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynyň berk binýadyny emele getirýär. Biziň bu gatnaşyklary uzak möhletleýin we ynanyşmak ýörelgeleri esasynda halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdigimizi tassyklamak isleýärin» diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz şeýle hem häzirki döwürde dünýä jemgyýetçiliginiň geografiýa taýdan uly giňişligi gurşap alan we bütin adamzada howp salýan pandemiýa bilen ýüzbe-ýüz bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz türk Lideriniň goldaw bermegi netijesinde Türkmenistana iberilen lukmançylyk we şahsy goranyş serişdeleri üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine minnetdarlyk bildirdi. «Biz muňa ýurtlarymyzyň arasyndaky mizemez dost-doganlygyň aýdyň nyşany hökmünde garaýarys» diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şu mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdogana tüýs ýürekden berk jan saglyk we abadançylyk, doganlyk türk halkyna bolsa bagtyýar durmuş we gülläp ösüş arzuw etdi.

Habary Türk dilinde okamak üçin

Türkmen Lideri’nden Erdoğan’a Tıbbı malzeme teşekkürü

IŇ TÄZE HABARLAR

Sesden çalt uçar peýda bolar

ABŞ-nyň “Virgin Galactic” kompaniýasy sesden çalt gitjek uçaryň taslamasyny hödürledi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, takmynan 18 kilometr...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Dünýädäki iň gowy restoranlaryň sanawy düzüldi

“TripAdvisor” syýahatçylyk saýty dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawyny taýýarlady. Şoňa laýyklykda, sanawda birinji ýeri fransuz restorany “Auberge Du Vieux Puits” eýeleýär. Ikinji orunda “La Ville...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

3-nji awgust – Garpyz güni

3-nji awgustda dünýäniň dürli ýurtlary ýakymly baýram - Garpyz gününi belleýärler. Bu baýramçylyk öz gözbaşyny ABŞ-dan alyp gaýdýar. Bu ýurtda 3-nji awgust – Milli...

ÝUNISEF: Türkmen telewideniýesi üçin wideoşekilleri

Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky edarasy ilaty dürli ýokançlardan goramak üçin ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirýär. Bu gatnaşyklaryň netijesinde...

Di Kaprio “Apple” bilen şertnama baglaşdy

Meşhur amerikaly aktýor Leonardo Di Kaprio degişli bolan “Appian Way” kinokompaniýasy “Apple” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Şertnama laýyklykda, aktýoryň kompaniýasy “Apple” şereketiniň hyzmatlary babatda...

Immobile iň köp pökgi geçiren futbolçy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň we "Lazio" toparynyň hüjümçisi  Çiro Immobile şu möwsümiň ahyrynda "Altyn aýakgap" baýragyna mynasyp boldy. 30 ýaşly hüjümçi üçin bu abraýly baýrak...