TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranda saparda bolar

Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde milli Liderimiz degişli Buýruga gol çekdi. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenildi.

Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň wekiliýeti 8-9-njy ýanwarda Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Türkmen wekiliýeti Tähran şäherine amala aşyrjak iş saparynda syýasy we ykdysady meseleler boýunça netijeli gepleşikler geçirer.

Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylyň 26-28-nji oktýabry aralygynda hem türkmen wekiliýeti Tähranda iş saparynda bolup, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň nobatdaky on altynjy mejlisine we iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçiriljek syýasy geňeşleriň işine gatnaşypdy.

Şeýle hem geçen ýylyň 28-nji noýabrynda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň baştutanlygyndaky ýokary derejeli wekilçilikli topar Aşgabatda geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşyp, birnäçe möhüm gepleşikler geçiripdi.

Derwezedäki ýanyp duran gazy söndürmek tabşyryldy

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle