TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistanyň we Russiýanyň gümrük gulluklary hyzmatdaşlygyny berkidýär

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biri daşary ýurtlaryň gümrük gulluklary we gümrük işi çygryndaky halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek bolup durýar. Şoňa görä-de, goňşy we beýleki ýurtlaryň gümrük gulluklary, şeýle hem gümrük işi bilen baglanyşykly hereket edýän iri halkara guramalar bilen gatnaşyklary ösdürmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň resmi sahypasynda bellenilýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň şertnamalaýyn hukuk binýady 100-e golaý halkara şertnamalaryny öz içine alýar. 2021-nji ýylda onuň üsti ýene-de 3 sany halkara resminamalary bilen dolduryldy. Hususan-da, ikitaraplaýyn şertnamalar Russiýa Federasiýasynyň, Özbegistan we Gazagystan Respublikalarynyň gümrük gulluklary bilen baglanyşyldy.

2022-nji ýylyň 5-nji aprelinde bolsa Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygy tarapyndan  Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen Federal gümrük gullugynyň (Russiýa Federasiýasy) arasyndaky bilelikdäki çäreleriň Meýilnamasy tassyklandy. Resminama diplomatik ýollar arkaly – Türkmenistanyň we Russiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň üsti bilen gol çekildi.

Meýilnama hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny berkitmek, iki ýurduň arasynda geçirilýän harytlar we ulag serişdeleri babatda deslapky maglumaty alyşmagy guramagy ýola goýmak, işgärleri taýýarlamak ýaly ugurlar boýunça özara hereketleri kesgitleýär.

 

Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy sapar bilen çagyrdy

Ýene-de okaň

Koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

Awtomobil: Ýygymlaryň möçberleri üýtgedi

Baş Redaktor

Teswirle