TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasy “Ruhyýet” köşgünde geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlt Howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Prezident saýlawlarynyň jemlerine boýunça hasabatlar diňlenildi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasyny ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirmegine bagyşlanan möhüm resminama gol çekdi.

Şol resminamada, şu ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler. Bu dabaranyň paýtagtymyzdaky “Ruhyýet” köşgünde geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem bu dabarany ýokary derejede guramak üçin döwlet topary döredildi.

Prezident saýlawlarynyň netijelerine laýyklykda, Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň 72,97 göterimini alan dalaşgär Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary Berdimuhamedow Serdar Gurbangulyýewiç Türkmenistanyň saýlanylan Prezidenti diýlip ykrar edildi.

Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti – Serdar Berdimuhamedow

 

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle