TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanyň raýatlary Azerbaýjana baryp bilerler

Azerbaýjanyň hökümeti ýurda gelmäge rugsat berilýän döwletleriň sanawyny giňeltdi. Şol sanawda Türkmenistanyň hem ady geçýär. Bu barada Azerbaýjanyň resmi habarlar agentligi habar berýär.

“Azertag” habarlar gullugynyň habaryna görä, 17 ýurduň raýatlaryna Azerbaýjana barmaga rugsat berildi. Bu barada degişli resminama Azerbaýjanyň Premýer-ministri Ali Asadow gol çekdi. Ali Asadow “Ýörite karantin döwrüniň uzaldylmagy we käbir çäklendirmeleri aýyrmak hakyndaky” buýruga gol çekdi.

Bu resminama laýyklykda, 16-njy fewraldan başlap, Albaniýa, Dominikan Respublikasy, Filippinler, Gruziýa, Hindistan, Indoneziýa, Eýran, Kolumbiýa, Moldowa, Özbegistan, Pakistan, Peru, Täjigistan, Tailand, Tunis, Türkmenistan we Wenesuela ýaly ýurtlaryň raýatlaryna Azerbaýjana barmaga rugsat berildi.

 

Türkmenistanyň Türkiýedäki Ilçihanasy metbugat maslahatyny geçirdi.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Ata Watan Eserleri

“Ýartygulak we onuň dostlary” atly çagalar kitaby neşir edildi

Ata Watan Eserleri

Türkiýe wizalary: saglyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Teswirle