DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana resmi sapary meýilleşdirilýär

Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatyny iberdi. Şol gutlag hatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana resmi saparynyň meýilleşdirilýändigi bellenilýär.

Bu gutlag hatynda şeýle diýilýär:

Sizi tutuş dünýäniň musulmanlary tarapyndan uly şatlyk bilen bellenilýän, biziň ýurtlarymyzyň halklary üçin rehimdarlygyň hem-de hormat goýmagyň nyşany bolan Gurban baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin.

Soňky ýyllarda Özbegistanyň hem-de Türkmenistanyň arasynda ýola goýlan dostluk we özara ynanyşmak gatnaşyklarynyň bilelikdäki tagallalarymyzyň netijesinde geljekde-de ösdüriljekdigine ynanýaryn.

Siziň biziň ýurdumyza öňde boljak döwlet saparyňyz we meýilleşdirilen netijeli gepleşikler iki goňşy hem-de wagtyň synagyndan geçen doganlyk ýurtlaryň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna, umumy ösüşe, dostlukly halklarymyzyň abadançylygynyň has-da ýokarlanmagyna ýardam eder.

Beýik Allatagalanyň biziň kalplarymyzy rehimdarlyk, hoşniýetlilik bilen nurlandyrýan şu baýramçylyk günlerinde Size berk jan saglyk, abadançylyk, jogapkärli döwlet işiňizde uly üstünlikleri, dostlukly türkmen halkyna bolsa rowaçlyk we abadançylyk arzuw edýärin.

Hormatlamak bilen,

Ýene-de okaň

Astana şäherinde konkur ýaryşy guraldy

Ispaniýa Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygy Stambulda bellendi

Gazagystan Germaniýa nebit eksportuny dowam etdirer

Kasym-Žomart Tokaýew bilen Olaf Şols duşuşdy

Eýranyň Gülüstan welaýatynyň hakiminiň Aşgabada sapary