TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy

Şu gün hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Baş arçasynda guralan Täze ýyl dabaralaryna gatnaşdy hem-de “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançasynda geçirilen baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylaryň şatlyklaryna goşuldy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilýär.

Milli Liderimiz “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň ýanyndaky meýdançasynda oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda ýaş türkmenistanlylar garşylady. Olar milli Liderimize goşgy okap berdiler.

Soňra milli Liderimiz bagtyýar nesiller bilen bilelikde Täze ýyl arçasynyň daşyndan aýlandy. Bu ýerde bagtyýar nesillere hormatly Prezidentimiziň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz çagalaryň haýyşy boýunça ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda ajaýyp baýramçylygyň hormatyna ýadygärlik surata düşdi.

Soňra Täze ýyl dabaralary ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda dowam etdi. Bu ýerde bagtyýar nesilleriň şadyýan çykyşlary tomaşa edildi.

Dabaranyň dowamynda bagtyýar nesilleriň dürli dillerde ýerine ýetiren aýdym-sazly çykyşlary we joşgunly tanslary bu ýerde guralan dabaranyň şowhunyny has-da belende göterdi.

Ýaponiýada “Sagdyn ömür dowamlylygy” rekord goýýar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle