DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Şwesiýanyň Patyşasy Karl XVI Gustawa 75 ýaş toýy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň hoşniýetli arzuwlaryny iberdi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Onuň Alyjenaby Karl XVI Gustawa berk jan saglygyny, uzak ömür, bagtyýarlyk, şeýle hem Şwesiýa Patyşalygynyň dostlukly halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we maksatlarynda uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

 

Daşary ýurt diplomlaryny ykrar etmek boýunça maglumatlar

Ýene-de okaň

Mohammad Galibaf täzeden Eýranyň Mejlis başlyklygyna saýlandy

Nepally dagçy 30-njy gezek Ewereste çykdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan 13-nji “ClasicFest” festiwalyna gatnaşdy

Täjigistanyň Premýer-ministri Arkadag şäherine baryp gördi

Kaliforniýanyň Dawis şäherinde Türkmenistan tanyşdyryldy

Ata Watan Eserleri