TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Şu gün säher bilen ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişler geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen ýörişe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.  Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Aşgabat şäheriniň «Welosiped» binasynyň ýanyndan badalga alan ýöriş Çandybil we Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň ugry bilen Ruhyýet köşgüniň deňindäki pellehana çenli dowam etdi.

Ýörişiň başlanan ýerinde we geçýän ugrunda medeniýet, sungat ussatlarynyň aýdym-sazlary, sport görkezme çykyşlary ýaýbaňlandyryldy.

Hormatly Prezidentimiziň bu sene mynasybetli halkymyza ýollan Gutlagynda belleýşi ýaly,  Gahryman  Arkadagymyzyň esaslandyran bitewi, dowamly hem-de strategik döwlet syýasaty esasynda, Türkmenistanyň başlangyçlary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan etmek hakynda taryhy Kararnamasynyň, şeýle hem «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 15-nji martynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi tutuş halkymyzy, ilkinji nobatda, ýaş nesilleri çäksiz begendirdi, buýsandyrdy.

 

 

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli gutlag haty

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle