TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti Baýdene gutlag iberdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlagyny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda geçen döwrüň içinde Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen dostlukly gatnaşyklary ýola goýandygyny we häzirki wagtda onuň üstünlikli dowam etdirilýändigini belläp, biziň ýurtlarymyzyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we başga-da möhüm ugurlaryň köpüsinde hyzmatdaşlygy alyp barýandygyny nygtady.

Biz geljekde oňyn häsiýete eýe bolan gatnaşyklarymyzy has-da giňeltmegi we berkitmegi maksat edinýäris. Şunuň bilen baglylykda, gatnaşyklary has-da ýokary derejä ýetirmek üçin bilelikdäki tagallalarymyza bil baglaýarys diýlip, hatda bellenilýär.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşmek bilen, diňe çäk taýdan amatly şertleri bolman, şol bir wagtda tebigy baýlyklaryň hem ägirt uly gorlaryna eýedigini belledi hem-de milli ykdysadyýeti ösdürmekde netijeli we deňhukukly halkara hyzmatdaşlyk üçin açykdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iri amerikan kompaniýalarynyň türkmen bazaryndaky işjeňligini aýratyn belläp, häzirki günde Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen raýat awiasiýasy, oba hojalygy, elektrik energetikasy, bank ulgamy babatda netijeli işewürlik gatnaşyklarynyň alnyp barylýandygyna ünsi çekdi hem-de bar bolan mümkinçilikleri ulanmak arkaly ikitaraplaýyn gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin bilelikde işlemäge taýýardygyny beýan etdi.

Döwlet Baştutanymyz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Jozef Baýdene tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagt hem-de abadançylyk, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkyna bolsa rowaçlyk arzuw etdi.

 

 

Makron saýlawlaryň birinji tapgyrynda ýeňiş gazandy

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Oleg Kononenko: Türkmenistanyň ösüşine hemişe uly goşant goşmaga taýýardyryn

Teswirle