TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistandan Russiýa 36-njy ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy

Şu gün Russiýanyň “S7” awiakompaniýasy tarapyndan Moskwa-Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär.

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 18-nji fewralda Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça gatnawy meýilleşdirýärdi. Russiýanyň ilçihanasynyň  gurnamagynda 36-njy ýörite uçar gatnawy ýerine ýetirildi. Bu gatnawdan 174 ýolagçy peýdalandy.

Mälim bolşy ýaly, ozal hem habar berşimiz ýaly, soňky gezek Moskwa-Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça ýörite gatnaw 11-nji fewralda amala aşyrylypdy we ol 35-nji gatnaw bolupdy.

Şeýle hem Türkmenistana ýörite gatnawy amala aşyrýan awiakompaniýalaryň biri hem “Türkhowaýollary” awiakompaniýasydyr.
Bu awiakompaniýa şu ýylyň 13-nji fewralynda Stambul-Türkmenbaşy-Stambul ugry boýunça ýörite gatnawy amala aşyrdy.
 “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdirilýän ýurdumyzyň täzelikleri, bäsleşikler, tenderler, uçar gatnawlary we beýleki habarlardan habarly bolmak isleseňiz onda, mobil goşundymyzy şu aşakdaky linke basyp ýükläp alyp bilersiňiz.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti BSGG-niň Baş direktory bilen duşuşyk geçirdi

Ata Watan Eserleri

“Ýartygulak we onuň dostlary” atly çagalar kitaby neşir edildi

Ata Watan Eserleri

Türkiýe wizalary: saglyk wizasy üçin zerur resminamalaryň sanawy

Teswirle