Şu gün ýurdumyzda goşa baýramçylyk – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilip geçilýär.

Bo goşa baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň halkyna Gutlag hatyny iberdi. Şol Gutlag hatynda: “Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy eziz Watanymyzyň şöhratly geçmişiniň subutnamasydyr, häzirki bagtyýar gününiň hem-de beýik geljeginiň kepilidir, milli döwletlilik ýörelgelerimiziň synmazlygyny, ebediligini ykrar edýän milli gymmatlygymyzdyr.” diýlip bellenilýär.

Toýlary toýlara ulaşýan ýurdumyzda ýene uly toý. Onda-da goşa toý! Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni! Iki mukaddesligiň toýunyň bile gelmeginden çuňňur many tapyp bolar: bularyň ikisi-de döwlet nyşanlary we bularyň ikisi-de bir many-mazmunda, bir uly maksatda birleşýär! Bularyň ikisi-de şanly geçmişimizden güýç alyp döredi. Bularyň ikisi-de döwrümiziň belentligini, agzybirligimizi, abraý-mertebämizi jahana ýaýýar. Bularyň ikisi-de geljegimiziň nuranalygyny alamatlandyrýar.

Baýramçylyk mynasybetli dürli medeni-köpçülikleýin çäreler guralýar, möhüm desgalar ulanmaga berilýär. Goşa toý mynasybetli Kerki etrap kazyýetiniň täze edara binasynyň, Aşgabat — Türkmenbaşy demir ýolunyň üstünden awtoulaglaryň gatnawy üçin gurlan täze köpriniň, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ýaňgala geňeşliginde diş çotgalaryny öndürýän kärhananyň hem-de beýleki birnäçe desgalaryň açylyş dabaralary geçirildi.

Mundan başga-da, goşa baýramçylygyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabatda birnäçe halkara çäreler – Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumy hem-de zenanlaryň dialogy üstünliklere beslenip geçirildi.

 

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň telefon söhbetdeşligi