TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Owganystanda TOPH taslamasyny ara alyp maslahatlaşýar

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Owganystanyň Hyrat şäherinde saparda bolup, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) halkara gaz geçirijisi taslamasy boýunça işleri işjeňleşdirmäge degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşýar. Bu barada Owganystanyň “Pajhwok Afghan News” internet neşiri habar berýär.

Hyradyň Söwda-senagat edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky topar Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçylary bilen TOPH taslamasy boýunça gepleşikler geçirdi.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy bu halkara energetika taslamasynyň Türkmenistandaky böleginiň şu ýyl tamamlanjakdygyny belläp, gaz geçirijisiniň Owganystan bölegindäki işleriň badalga aljakdygyny belledi.

Hajiýew Hyradyň we beýleki şäherleriň gaz paýlaýjy ulgamyna ünsi çekip, Owganystanyň käbir welaýatlarynyň TOPH gaz geçirijisi arkaly gaz alyp biljekdigini belledi.

Hyradyň söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçysy Muhammed Ýunis Kazizadetaslama bilen baglanyşykly tehniki meseleleriň geljekde hyzmatdaşlyk we goldaw üçin hususy pudak bilen ara alnyp maslahatlaşylmalydygyny aýtdy.

 

Türkmenistan bilen Halkara elektroaragatnaşyk birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk ösdüriler

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle