TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmenistan Owganystanda elektrik taslamasyny amala aşyrar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan» elektrik geçirijisiniň taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň «Türkmenenergogurluşyk» konsernine Owganystanyň Hyrat welaýatynda ýerleşýän Nur-el-Jahad elektrik bekedinde açyk paýlaýjy desgalaryň taslama, üpjünçilik, gurluşyk-gurnama, synag we işe girizmek işlerini ýerine ýetirmek barada Owganystanyň «Da Afghanistan Breshna Sherkat» kompaniýasy bilen degişli şertnamany baglanyşmaga ygtyýar berildi.

 

 

Merkez saýlaw toparynyň başlygy Myradow: Prezident saýlawlary barada…

Ýene-de okaň

Rus kompaniýalary Türkmenistanda bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär

Ilon Mask ABŞ-nyň milliarderleriniň sanawynda birinji orunda

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

Teswirle