JEMGYÝET

Türkmenistan Hindistana ynsanperwer kömegini iberer

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistandaky koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly çylşyrymly ýagdaýy göz öňünde tutup, bu ýurda ynsanperwer kömegini ibermek babatda degişli resminama gol çekdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugynyň habar bermegine görä, ýurdumyzyň hökümeti Hindistanda ynsanperwer kömegini iberer. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasyna laýyklykda, Hindistana iberiljek ynsanperwer kömegi üçin harytlaryň sanawy kesgitlener we ony öz wagtynda Hindistana iberilmegi üçin zerur bolan guramaçylyk işleri amala aşyrylar.

Dünýäniň köp sanly metbugat gulluklaryndaky habarlara görä, Hindistan häzirki wagtda koronawirus ýokanjy zerarly kyn ýagdaýlar başdan geçirýär. Dünýäniň köp sanly ýurdy Hindistana ynsanperwer kömegini iberýär. Türkmenistan döwletimiz hem şolaryň hatarynda bu ýurda öz kömegini ugradar.

Atavatan Krosswordy ilkinji bolup Çözüň: Sowgady utuň!

Ýene-de okaň

COP-28 sammiti: dünýä döwletleriniň başlangyçlary

Putin Türkmenistanyň ilçisinden ynanç hatyny kabul eder

Türkmenistanyň Prezidentiniň COP-28 mejlisindäki ÇYKYŞY

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar