TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistan-Hindistan: deňiz portlary arkaly hyzmatdaşlyk

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ram Nath Kowind bilen nobatdaky duşuşygynda Çabahar porty bilen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça göni gepleşikleri guramagy teklip etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär. 

«Ulag — ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň strategik ugry. Biz Türkmenistanyň çäginden, şol sanda biziň ýurdumyzyň Hazar deňzinde bar bolan infrastrukturalaryny ulanmak arkaly Hindistanyň deňiz terminallaryna çykmak üçin durnukly Ýewraziýa geçelgelerini kemala getirmäge özara ýardam bermek hakynda ylalaşdyk» diýip, döwlet Baştutanymyz gepleşikleriň jemleri boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenmesine aýratyn nygtady.

Ýeri gelende aýtsak, Türkmenistan öz çäkleriniň üsti bilen Merkezi Aziýadan Pars aýlagyna çenli, ol ýerden hem Hindistana barýan ýeke-täk iň gysga ýola eýe bolan ýurtdur. Hindistan tarapyndan goldanylýan Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesi Eýranyň üsti bilen Çabahar porty arkaly Türkmenistan bilen birleşmäge mümkinçilik döretdi. Şoňa görä-de, bu geçelge iki ýurt üçinem, sebitiň beýleki döwletleri üçinem ykdysady taýdan örän amatlydyr.

Türkmenistan Çabahar portuny Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesine birleşdirmek we bu taslamany iş ýüzünde amala aşyrmak üçin bilelikdäki Iş toparyny döretmek boýunça hindi tarapynyň başlangyjyny goldady. Öz gezeginde, Hindistan hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny bu ulag geçelgesine birleşdirmek babatda Türkmenistanyň teklibini goldaýar.

Türkmen-hindi hyzmatdaşlygynda ýaşlar syýasaty

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti Newa halkara ekologiýa kongresine gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Arkadag şäheriniň ýerli býujeti taýýarlanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň Russiýa sapary

Ata Watan Eserleri

Teswirle