TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan Azerbaýjana gutlag hatyny iberdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewe hem-de dostlukly ýurduň doganlyk halkyna Azerbaýjan Respublikasynyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz öz Gutlagynda Garaşsyzlyk ýyllary içinde Azerbaýjanyň syýasy we durmuş-ykdysady ulgamlarda uly üstünlikleri gazanandygyny hem-de häzirki wagtda dürli pudaklarda okgunly ösüşiň dowam edýändigini belleýär.

“Biz Türkmenistanda Siziň parasatly baştutanlygyňyzda doganlyk Azerbaýjanyň ýeten sepgitlerine begenýäris” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-de bilelikdäki tagallalar netijesinde türkmen-azerbaýjan döwletara gatnaşyklarynyň we strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de iki halkyň bähbidine yzygiderli pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirdi.

Milli Liderimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Ilham Geýdar ogluna berk jan saglyk, bagt we abadançylyk, Azerbaýjanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.

 

Birža täzelikleri:dokma we nebit önümleri satyn alyndy

Ýene-de okaň

Ärdogan bilen Miller tebigy gaz merkezini döretmegi maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri sylaglandy

6 döwlet Türkmenistana täze ilçi belledi

Ata Watan Eserleri

Teswirle