TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Kazan ugurly uçar gatnawy barada

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň 2022-nji ýylyň 1-nji iýunda ýola goýulmagy meýilleşdirýän Kazan ugurly yzygiderli uçar gatnawlary barada beýanat ýerleşdirildi. Şol beýanatda Russiýanyň ilçihanasynyň Konsullyk bölüminiň bu gatnawlaryň guramaçylygyna gatnaşmaýandygy mälim edildi.

Ýolagçylaryň çykmak üçin Türkmenistanyň degişli edaralary bilen ylalaşýarlar we awiapetekleri özbaşdak satyn alýarlar.

Daşary ýurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar şol gatnawlar bilen Russiýa gitmek isleýän bolsalar, kesgitlenen tertipde Russiýa girmek üçin hökmany suratda wiza resmileşdirmelidir. Bu barada has giňişleýin maglumat Russiýanyň ilçihanasynyň saýtynyň wiza bölüminde ýerleşdirilendir.

1-nji, 8-nji, 15-nji we 22-nji iýun senelerinde Kazana uçýan adamlar esasnama esasynda öňünden nobata durman wiza resmileşdirmek üçin resminamalary tabşyryp bilýär. Bu adamlara diňe çatlandyrylan wiza resmileşdirilýär.

Zerur bolan resminamalar bilen bir hatarda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň şol senelerdäki uçar gatnawy üçin satyn alnan awiapetek hem hökmany surata Konsullyk bölümine görkezilmelidir.

BSGG-niň baş direktory ikinji möhlete saýlandy

Ýene-de okaň

Aşgabat-Stambul we Aşgabat-Minsk ugry boýunça biletiň bahalary

Oktýabr aýy: Türkmenistan-Türkiýe aralygynda 30 uçar gatnawy

Stambulda Biometrik pasportlaryň möhletiniň uzadylmagy dowam edýärmi?

Baş Redaktor

Teswirle