JEMGYÝET

“Türkmenhowaýollary”: halkara howa gatnawlary boýunça

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy “https://turkmenistanairlines.ru/” internet saýtynda halkara howa gatnawlary barada täze habar çap edildi.

Hormatly “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň okyjylary “Türkmenistan” howaýollarynyň halkara howa gatnawlary baradaky habaryny  https://www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna ýerleşdirýäris.

Çagalara Iňlis dilini öwretmek boýunça Siziň ýakyn kömekçiňiz “Makul Sözlük” Applikasiýasyny ýüklemek üçin  şu ýere basyň!

 

Şu habarda hususan-da şeýle diýilýär.

Hormatly ýolagçylar!

Häzirki wagtda “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ähli halkara uçar gatnawlary boýunça bilet satuwlary ýapyk durýandygyny habar berýäris. 2021-nji ýylyň aprel aýyndan hereket edýän tomusky uçuş gatnawlarynyň tertibi entek girizilmedi. Howa gatnawlarynyň täzeden ýola goýulmagy hem-de biletleriň satuwynyň başlanmagy babatda goşmaça habar berler.

Öň ýatyrylan uçuşlaryň biletleri 2021-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli hereket edýär. Ýatyrylan uçuşlaryň ýolagçylar bellenilen seneden öň islendik uçuş üçin biletini çalşyp bilerler. Munuň üçin uçar gatnawlarynyň täzeden başlanmagyna garaşmaly we alyş-çalyş üçin satyn alnan ýeri bilen habarlaşmaly. Syýahaty amala aşyryp bolmaýan bolsa, ýolagçy şol bir wagtyň özünde puluny yzyna gaýtaryp almak boýunça ýüz tutup biler.

Habary rus dilinde okamak üçin şu ýere basyň!

Habarlar saýtymyza girilen dessine okamak üçin Applikasiýamyzy ýükläp alyň!
Applikasiýamyzy ýükläp almak üçin şu ýere basyň!

 

“Oýunly Sözlük”: Iňlis dilini gyzykly öwreniň

Ýene-de okaň

“Baýeri” durduran “Atalanta” Ýewropa Ligasynyň kubogyny gazandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Seýed Ebrahim Raisiniň soňky ýoluna ugratmak dabarasy gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýranyň ilçihanasynda bolup, gynanjyny bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Eýranyň ilçihanasynda hatyra kitabyna ýazgy galdyrdy

“Liwerpul” täze tälimçisini yglan etdi