TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

“Türkmenhowaýollary” agentligi üçin anyk görkezmeler berildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.

Milli Liderimiziň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Mary welaýatyna tarap ugur aldy.

Döwlet Baştutanymyz uçuş wagtynda ýurdumyzda çap edilýän metbugat neşirleriniň mazmuny bilen tanyşdy. Gündogar senenamasy boýunça bars ýyly bolan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde täze ýylyň her bir pursadynyň ähli ulgamlarda täze, uly üstünliklere beslenmegi üçin milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet öndürijiligi artýar.

Döwürleýin neşirleriň sahypalarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşini, halkymyzyň beýik maksatlary nazarlaýan tagallalaryny giňişleýin gürrüň berýän makalalar ýerleşdirildi. Metbugat makalalarynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ilaty “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen özboluşly, çuňňur mazmunly şygar astynda geçýän ýylda wajyp ýeňişleri gazanmak ugrunda öndürijilikli zähmet çekýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow uçuşyň dowamynda telefon arkaly jaň edip, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işini kämilleşdirmek, onuň işine dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Häzirki döwürde ýurdumyzda ulag-aragatnaşyk ulgamynyň düzümleriniň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek üçin hemme tagallalar edilýär. Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara alyp, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işi döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi we bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

 

THY: täze ýylyň ilkinji ýörite gatnawy

 

Kerki halkara howa menzili ýolagçy gatnawyna başlady

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle