«Türkmenhowaýollary» agentligi : Salgylar we telefon belgileri

Biz Size Türkmenistanyň çäginde we daşary ýurtlardaky «Türkmenhowaýollary»  agentliginiň edaralarynyň salgylaryny we telefon belgilerini, şeýle hem e-poçta salgylaryny ýetirýäris.

Türkmenistanyň çäginde:

«Türkmenhowaýollary»  agentliginiň Howa gatnawlarynyň Baş gullugy

ş.Aşgabat Oguzhan köçesi 211

tel: +99312 39-17-01

faks: +99312 95-73-91

E-mail: gavs@turkmenarlines.com

Daşoguz halkara howa menzili

746300, ş.Daşoguz, Daşoguz halkara howa menzili

tel: +993 322 9-11-00

fax: +993 322 9-12-00

E-mail: dashoguz.aeroport@online.tm

ş. Daşoguz Ruhnama köçesi 100

tel: +993 322 9-00-58, 9-12-21, 9-20-20

Mary halkara howa menzili

745400, ş.Mary Baýramaly şaýoly

tel: +993 522 5-17-01

fax: +993 522 5-17-08

E-mail: airportmary@online.tm

ş.Mary köçesi Magtymguly 11

tel: +993 522 3-27-77

Türkmenabat halkara howa menzili

746106, ş.Türkmenabat Magtymguly köçesi 80

tel: +993 422 3-92-10

fax: +993 422 3-77-43

E-mail: ap-tabat@rambler.ru

Türkmenbaşy halkara howa menzili

745000, ş.Türkmenbaşy, Türkmenbaşy halkara howa menzili

tel: +993 243 3-00-01

fax: +993 243 3-00-05

E-mail: turkmenbashiairport@mail.ru

ş.Türkmenbaşy, Azady köçesi 2

tel: +993 243 5-00-52

 

Daşary ýurtlarda:

Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy

London ş.

494A great West Road Jersey Parade, Hounslow Middlesex, TW5 0TE, UK

tel: +44208 814-14-28, 577-63-63

fax: +44208 577-99-00.

E-mail: uk@tua.aero

Hindistan Respublikasy

Deli ş.

110001, N1 B.M.C. HOUSE, MIDDLE CIRCLE, CONNAUGHT PLACE.

tel: +91112 372-10-85, 372-10-87

fax: +91112 331-82-49

E-mail: india@tua.aero

Birleşen Arap Emirligi

Abu-Dabi ş.

46350, Sheikkh Zayed st. «Theblan Rashid Al Muhairu» 2-th floor, flat 202,

Abu-Dabi

tel: +9712 632-71-00.

fax: +9712 634-44-86

E-mail: uae@tua.aero

 

Russiýa Federasiýasy

Moskwa ş.

119331, “Prospekt Wernadskogo” köç. jaý 29, Söwda merkezi «Leto» gat 18 ofis №1811

tel: +7495 276-27-59

fax: +7495 276-27-59

E-mail: russia@tua.aero

 

Hytaý Halk Respublikasy

Pekin ş.

Room 1506, building Block-C Van tong Centre No.6 Chaowai Street, Chaoyang District, Beijing, China

tel: +8610 590 71 627, 590 78 197

fax: +8610 590 73 228

E-mail: china@tua.aero

 

Germaniýa Federatiw Respublikasy

Frankfurt

60325, Frankfurt Am Main Schumannstrasse 24-26

tel: +4969 272-20-605

fax: +4969 272-27-776

E-mail: germany@tua.aero

 

Taýland Patyşalygy

Bankok ş.

10500, 491/34 2nd Floor, Silom Road, Silom Sub-District Bangrak District, Bangkok

tel: +662 635-06-03, 635-06-04, 635-06-05,635-06-07

fax: +662 635-06-06

E-mail: thailand@tua.aero

 

Türkiýe Respublikasy

Stambul ş.

34149, Ataturk airport International Terminal Departure Floor I 138131 Yesilkoy-Istanbul

tel: +90212 465-01-60

fax: +90212 465-86-30

E-mail: turkey@tua.aero

 

Belarus Respublikasy

Minsk ş.

220100, Kuýbyşewa köç

tel: +375 17 399 64 05

fax: +375 17 399 64 06

E-mail: belarus@tua.aero

 

Gazagystan Respublikasy

Almata ş.

050050, Abaý prospekty, 99/17, Şagabudinow köç.

tel: +77272 93-57-15

fax: +77272 93-57-15

E-mail: kazakhstan@tua.aero

 

Beýleki Habarlaşmak üçin maglumatlar:

Ýük we ýolagçy uçarlary bilen daşamak işini gurnamak bilen baglanyşykly soraglar üçin, Ykdysadyýetden Daşary Gatnaşyklar, Uçuşlary Gurnamak we Täjirçilik Gullugyna telefon we poçta arkaly ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

Telefon: +993 (12) 23-40-68

+993 (12) 23-20-77

e-mail: intdep@turkmenistanairlines.tm

cargospec@turkmenistanairlines.tm

Nägilelik bildirmek üçin telefon we poçta arkaly Hukuk bölümine ýüz tutuň:

Telefon: +993 (12) 23-49-25

e-mail: legaldep@turkmenistanairlines.tm

Uçuş howpsuzlygy bilen baglanyşykly soraglar üçin telefon we poçta arkaly Uçuş howpsuzlygyny dolandyrmak bölümine ýüz tutuň:​

Telefon: +993 (12) 23-49-25

+993 (65) 87-69-54

e-mail: sefetydep@turkmenistanairlines.tm

Habarlaşmak üçin

+993 12 37-84-32 / 37-84-52

+993 12 23-45-51 / 23-03-18

info@turkmenistanairlines.tmÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar