MEDENIÝET

“Türkmengazet” saýty bäsleşik yglan edýär

“TÜRKMENgazet.com” internet saýty bäsleşik yglan edýär. Bu barada saýtda degişli habar ýerleşdirildi. Şol ýerde bäsleşigiň şertleri hem göz öňünde tutulypdy.

Bäsleşigiň şertine görä, rus dilinde ýazylan şahyr Walentin Gaftyň goşgusyny türkmen diline terjime edilmegi göz öňünde tutulypdyr. umuman, bäsleşigiň şertine görä, goşgunyň labyzlylygy, ähmiýeti hem-de manysy göz öňünde tutulyp terjime edilmelidir.

Bäsleşigiň 2021-nji ýylyň 18-ine jemlenýär. Oňa gatnaşýanlar öz terjime eden goşgularyny “turkmengazet.zenan2021@gmail.com” internet salgysyna ugratmaly bolýar.

Ýaş çäklendirilmesi göz öňünde tutulmadyk bäsleşikde ýeňiji bolan 3 awtora garaşylmadyk sowgatlar garaşýar.

Gelin-gyzlaryň saýty bolan TurkmenGazet.com Alexa Rank maglumatlaryna görä, ýurdumyzdan girilýän saýtlaryň arasynda ilkinji onlyga girýär.

 

Ãœns beriň bäsleÅŸik: Şahyr bolsaň, ondan bize habar ber…

Ýene-de okaň

Ýurdumyzyň meşhur aýdymçylary Lebap welaýatynda konsert bererler

Arkadag şäherinde «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçiriler

Aşgabatda Täze ýyl baýramçylygynyň konserti

Türkmenistanyň medeniýet işgärleri Türkiýede we Fransiýada iş saparynda bolarlar

5-nji dekabr: Bütindünýä türk kofesi gününde kofeñizi nähili içmek islärsiñiz?

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň meşhur aýdymçylary Balkan welaýatynda konsert bererler