Türkmenbaşy jins toplumy täze önümlerini görkezdi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç bilen söhbetdeş bolduk.

  • Baýrammyrat Allamyradowiç ilki bilen sizi ýetip gelýän mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys.
  • Sag boluň, elbetde şu mukaddes toýumyzyň toýlanýan gününiň öň ýanynda geçirilýän sergä biz fabrigimizde öndürýän önümlerimiz bilen gatnaşýarys. Ynha, görşüňiz ýaly bu ýerde öndürýän önümlerimiziň ähli ýaşdaky adamlar üçin niýetlenen. Çaga eşiklerinden başlap uly ýaşly adamlar üçin ähli görnüşdäki egin-eşikler elýeterli bahadan halkymyz satyn alyp bilerler. Esasanda bu ýerde güýz paslyna degişli önümlerimizi çykardyk.
  • Tikin fabrigiňiziň işi barada gürrüň beräýseňiz?
  • 1995-nji ýylda fabrikanyň doredilem gününden bäri tekstil bölüminde jins matalary ondürip gelinýär. Jins toplumy egriji, reňkleýji-dokma we tikinçilik sehinden ybarat. Jins toplumynda öndürilen jins matalar we taýýar önümler dünýä bazary bilen bäsleşýär. Türkmenistanyň dokma senagat ministrligi bilen bilelikde Çalyk Holding toparynyň Gap Güneýdogu firmasynyň ylalaşygyna laýyklykda 1996-njy ýylda bu toplumyň düýbi tutuldy, 1995-nji ýylyň 18-nji awgustynda bolsa reňkleýji-dokma fabrigi ulanylyşyga girizildi. 1996-njy ýylda Ýewropanyň dikeltme we ösüş bankynyň (ÝÖDS) gatnaşmagy we kredit bermekligi bilen toplum halkara orny eýeledi. 1997-nji ýylyň oktýabr aýynda egriji we tikinçilik fabrikasy işe girizilip bilelikde önümçiligiň düýpgöter ýokarlanmagyna ýardam berdi. Fabrikada Bütindünýäde “ TAJIMA” markaly nagyşlaýjy meşhur enjamlar ulanylýar. Nagyşlaýjy enjamyň 15 kellejigi we 9 sany iňňesi bar. Olaryň her haýsy awtomatlaşdyrylan enjam ulgamlaryndan bolup, olary diňe iň gowy önüm öndürmäge ukyply edilip bilim berlen işgärler dolandyryp bilerler.

Tikinçilik sehi matalary tikmäge taýýarlanan we onuň hilini dolandyrýan 7 bölümden ybarat. Tikin maşynlaryň : “Juki”, “Pegasus”, “Singer”, “Union Special” we “Vibe Mac” bular ýokary hilli önümleri öndürmek üçin ulanylýar.

  • Egriji fabrikasynyň labaratoriýasynda gündelik edilýän işler dogrusynda aýdaýsaňyz?
  • Egriji fabrikanyň fiziki labaratoriýasynda öndürijiligiň geçiş maksatnamasyna görä: Nomerini anyklamak üçin barlag, uster barlagy, sapagy aýlamak barlagy we berkligi barlamak ýaly barlaglar geçirilýär. Fiziki labaratoriýanyň geçiren barlagyna görä stanokdaky näsazlyklar anyklanylyp düzgüne görä egriji sehe habar berilýär. Seh hem öz gezeginde näsazlyklaryň sebäbini anyklap çäre görmäge girişýär we önümçilik dowam edýär. Labaratoriýada SPSS programma paketi bar. Şol programma pakete görä nomeri, sapagy aýlamak we berkligi hem-de gara tagtany barlamak üçin barlaglar geçirilýär. Barlagyň netijesine görä her barlag üçin önümiň berkligi, derejesi we ýagdaýy anyklanylýar.
  • Öňde goýýan maksatlaryňyz barada hem aýdaýsaňyz?
  • Dünýä ulgamlaryna kybap gelýän jins matalary we jins önümlerini dünýä ülňülerine laýyk öndürmekde baş orny eýelemek. Dünýä bazarynda uly isleg bildirilýän ýokary hilli harytlaryň öndürüjiligini ýerli çig mallary ulanmagy ýokarlandyrmagyň hasabyna köpeltmek. Tehnologiýa we nou-hau alyş-çalşyny dowam etmek hem-de ýerlerini we kärhananyň özboluşly medeniýetini döretmek.
  • Baýrammyrat aga, biz bilen söhbetdeş bolup, beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Size işleriňizde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris. Baýramyňyz gutly bolsun!
  • Sag boluň!

Söhbetdeş bolan:Gunça Hamedowa,

Türkmenistanyň  DIM-niň  Halkara gatnaşyklary institutynyň

Halkara žurnalistika fakultetiniň  talyby.

 

 

Türkmenistan Russiýa gynanç bildirdi

 

 

ÝENE-DE OKAŇ

18-nji oktýabr bütin dünýäde süýjülere biperwaý bolmadyk her bir adam üçin aýratyn bir gündür. Bütindünýä süýji güni diňe bir halaýan süýjüsini iýmegiň lezzetini inkär edip bilmeýänleriň däl, eýsem bu nepisligiň öndürilmegi bilen gönüden-göni baglanyşykly birleşdirdi. Süýjüniň öz tagam aýratynlyklary bolup olara: karamel, süýji, şokolad, kofe we ş.m degişlidir. Süýji iýmegiň lezzetini gaty süýji we ýokary kaloriýaly önüm diýip hasaplaýanlar...
Her ýylyň 18-nji oktýabrynda bütin dünýä ýüzünde galstuk güni bellenilýär. Erkekleriň gündelik durmuşynda, işde, toý-dabaralarda ulanýan naýbaşy bezegleriniň biri-de galstukdyr. Maglumatlara görä, moda taryhçylary galstugyň gelip çykyşyny has irki döwür medeniýetine degişli edýärler. Irki galstuk nyşanlaryny hytaýly hem-de rimli esgerleriň heýkeltaraşlyk we surat eserlerinde görmek bolýar. “Galstuk” sözi golland we nemes sözi bolan “halstuch” diýen sözden gelip çykypdyr. Gadymy...
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow hormatly Prezidentimiz hat iberdi. Dostlukly ýurduň Prezidenti öz hatynda, Türkmenistanyň wekiliýetini Tatarystana sapara çagyrdy. Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň hatynda şeýle diýilýär: - Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Tatarystan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly üns berýändigiňiz üçin Size hoşallyk bildirýärin. Siziň ýurduňyzy ňGaraşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin, ýakynda Aşgabada...
Ata Watanymyzda «Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» kabul edilip, onda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri, ugurlary, amala aşyrmagyň tapgyrlary kesgitlenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan «Sanly Türkmenistan» döwlet maksatnamasynyň ykdysady kuwwatymyzy ýokarlandyrmakda, ilatyň ýaşaýyş derejesini gowulandyrmakda ähmiýetiniň ýokary boljakdygyny alamatlandyrýar. Häzirki wagtda ähli ýurtlarda sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda, kämilleşdirmekde we ony durmuşa geçirmekde  aýdyň işler...
Ispaniýanyň Madrid şäherindäki hususy saglyk öýi tarapyndan “Aglama öýi” (La Lloreria) akyl saglygynyň ähmiýetini nygtamak we psihologiki goldawy kadalaşdyrmak üçin açyldy. Saglyk öýi tarapyndan berlen beýanatda aglaýan öýüň açylmagy sebäpli 15-nji, 16-njy we 17-nji oktýabrda hemmeler üçin mugt hyzmat berendigi bellenildi. Aglaýan öýüniň diwarlarynda psihologlaryň telefon belgileri bilen birlikde "Giriň we aglaň", "Mende-de aladalar bar", "Erbet bolmak gowy", "Aglamak batyrgaýlyk"...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
886FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar