DÜNÝÄ

Türkmen wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy bilen duşuşdy

Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygy M.W.Mişustin bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň strategiki häsiýetini nygtap, iki döwletiň arasyndaky syýasy gepleşikleriň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Hökümetleriň arasynda özara hereketleri mundan beýläk-de giňeltmäge bolan gyzyklanma nygtaldy.

Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli ösdürmek, şol sanda söwda-ykdysady we maýa goýumlar gatnaşyklaryny giňeltmek, şeýle-de medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy berkitmek dogrusynda garaýyşlaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen hyzmatdaşlygyň netijeliligi bellenildi.

Sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy.

 

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky ýörite uçar gatnawy

 

 

Ýene-de okaň

Türkmen-hytaý parlamentara gatnaşyklary maslahatlaşyldy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçirildi

Aşgabat şäheriniň gününde 136 sany ýaşaýyş jaýy ulanmaga berler

Türkmenistan-Atom energiýasy boýunça halkara agentligi: hyzmatdaşlyk üçin täze teklipler

Türkmenistan Bahreýn Patyşalygyna ilçi belledi

Italiýa-Merkezi Aziýa daşary işler ministrleriniň duşuşygy bolar