TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen-özbek hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi

Golaýda Daşoguz şäherinde Suw hojalyk meseleleri boýunça türkmen-özbek hökümetara toparynyň ikinji mejlisi geçirildi. Toparyň mejlisine iki ýurduň degişli düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz suw serişdelerini rejeli ulanmaga, ekin meýdanlaryny suwarmak meselelerine ylmy taýdan çemeleşmäge aýratyn üns berýär. Şunuň bilen baglylykda, suw hojalyk pudagynda suwa aýawly garamak ýörelgelerine hem-de ekologik ölçeglerine laýyklykda, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu barada “Daşoguz habarlary” gazetiniň elektron neşirinde habar berilýär.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň suw üpjünçiligini has-da gowulandyrmak hem-de ýeterlik suw gorlaryny döretmek işleri giň gerimde dowam edýär.

Ýurdumyzyň has-da gözelleşmegi, şäherlerimiziň we obalarymyzyň bagy-bossanlyga öwrülmegi suwuň bolçulygynyň hem-de netijeli ulanylmagynyň aýdyň subutnamasydyr.

Mejlisiň ahyrynda suw hojalyk meseleleri boýunça türkmen-özbek hökümetara toparynyň Teswirnamasyna gol çekildi.

Merkezi Aziýa döwletleriniň sammiti Gyrgyzystanda geçiriler

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle