BIZNES

Türkmen önümleri Özbegistanyň bazaryna çykar

Türkmenistanda ilkinji bolup ýeňil awtoulaglary üçin tormoz kolodkalaryny öndüriji – “Ajap Önum” hojalyk jemgyýeti önümleriniň Özbegistana eksport edilmegi barada gepleşik geçirýär. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda bellenilip geçilýär.

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda ýerleşýän kärhananyň önümleriniň hili we amatly bahalary daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ünsüni çekdi. Bu kärhana her ýyl Türkmenistanda ulanylýan ulaglaryň köpüsinde ulanmak üçin tormoz kolodkalaryň 300 müň toplumyny öndürmek mümkinçiligine eýedir.

Kärhana 2020-nji ýylyň öňüsyrasynda içerki bazarda satuwa çykarylan önümleriň ekologiýa taýdan arassalygyna uly üns berýär. Kompaniýanyň tormoz kolodkalary 2019-njy ýylyň dekabrynda “Turkmenstandartlary” Baş döwlet gullugy degişli laýyklyk şahadatnamasyny aldy.

Kärhana asbestsiz keramiki we ýarym metal togtatyjy kolodkalary öndürmek üçin innowasiýon tehnologiýalary ulanýar. Kärhananyň esasy maksady tormoz kolodka bazarynda iň halanýan we saýlanýan marka bolmakdan ybaratdyr.

 

Neýmar PSŽ-ä, aslynda, näçeräk baha bilen geldikä?

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar