Türkmen hünärmenleri MTCP 2021 hünär ýokarlandyryş okuwlaryny tamamlady

Malaziýanyň Tehniki hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň (MTCP) çäklerinde şu ýylky hünär ýokarlandyryş okuwyna türkmen hünärmenleriniň 27-si gatnaşdy we üstünlikli tamamladylar. Döwletara ylalaşyk esasynda alnyp barylýan bu möhletli okuwlar onlaýn görnüşde geçirildi. Bu barada Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy habar berýär.

Malaýziýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynda bolsa MTCP uçurumlary bilen hoşallyk duşuşygy geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar Malaýziýanyň Ilçihanasynyň işlerini wagtlaýyn ynanylýan wekili jenap Haýrul Hezri Arifin bilen bu maksatnamanyň netijeleri barada pikir alyşdy.

Malaýziýaly diplomat şeýle tejribe alyş-çalşygynyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar üçin uly goşant goşýandygyny we şeýle okuw meýilnamalaryň yzgiderli boljakdygyny aýratyn nygtady.

Bu onlaýn okuwlara Türkmenistanyň ministrlikleriň, ykdysadyýet we maliýe, ylym-bilim, energetika we oba hojalyk pudaklarynyň hünarmenleriniň hem-de ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda ykdysady diplomatiýa, global energetika, maliýe we maýa goýum, saglyk we tehnologiýa ýaly jemi 12 ugur boýunça geçirildi.

MTCP – Malaýziýanyň Tehniki hyzmatdaşlyk maksatnamasy 1980-nji ýylda Malaýziýanyň ösüş tejribelerini we beýleki ösýän ýurtlar bilen tejribe alyşmak arkaly Günorta-Günorta hyzmatdaşlyga ygrarlylygy hökmünde döredildi.

MTCP-iň maksatlary:

  • Beýleki ösýän ýurtlar bilen tejribe alyşmak;
  • Ösýän ýurtlar bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak;
  • SSC-ny (South-South Coorparation) höweslendirmek we ösdürmek;
  • Ösýän ýurtlaryň arasynda tehniki hyzmatdaşlygy höweslendirmek we ösdürmek.

Häzirki wagta çenli MTCP maksatnamasynda 144 döwletden 35000-den gowrak adam gatnaşdy.  Bu maksatnama Malaýziýanyň hökümetiniň hemaýatkärliginde amala aşyrylýar.

 

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleriniň telefon söhbetdeşligiÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar