TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Türkmen dzýudoçylarynyň Aziýa kubogyndaky üstünligi

Türkmenistanly dzýudoçylar ýakynda Gazagystanyň Almaty şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşdan medallaryň üçüsi bilen dolandylar. Olaryň ikisi altyn, biri bolsa kümüş medaldyr. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçilýär.

Has takygy, oglanlaryň arasynda 50 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan Aşgabat şäherindäki «Olimp» sport mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Mekan Ramazanow yklym ýaryşyndaky ähli bäsdeşlerinden saýlanyp, Watanymyza altyn medal bilen dolandy. Edil şeýle üstünligi Köýtendag etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Maýsa Pardaýewa hem gazandy. Gazagystandan ýurdumyza Aziýanyň çempiony bolup dolanan ezber türgen 57 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşdy.

Türkmenistanyň ýygyndysyndan kümüş medaly Türkmenabat şäherindäki 13-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Kurbanaý Kurbanowa eýeledi. 44 kilograma çenli agram derejesinde ýaryşan ildeşimiz final tutluşygyndan galan ähli tutluşyklarda garşydaşlaryndan üstün çykdy.

Ýeri gelende aýtsak, Aziýanyň kubogy ugrundaky ýaryşa yklymyň alty döwletinden 270 türgen gatnaşdy. Şolaryň 13-si türkmenistanly dzýudoçylardyr.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň öňüsyrasynda sportuň Olimpiýa maksatnamasyna girýän görnüşi boýunça gazanylan bu halkara üstünlikler geljekki has uly ýeňişleri buşlaýar. Umuman, dzýudo boýunça Gülbadam Babamuradowa, Hakberdi Jumaýew ýaly türgenlerimiz halkara ýaryşlaryň ençemesinde üstünlik gazanyp, ýurdumyzyň sport abraýyny belende göterdiler. Gülbadam Babamuradowa bolsa halkara üstünlikleri üçin soňky Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň ikisine gatnaşmaga hukuk gazandy. Olaryň yzyny mynasyp dowam etdirjek ýaşlaryň ýetişip gelýändigini görmek has-da guwandyryjydyr. Almatydaky yklym ýaryşynda ýaşyl tugumyzyň öz baýramynyň öňüsyrasynda üç gezek belende göterilmegi türkmen türgenleriniň goşa baýrama mynasyp sowgady boldy.

 

Rus wekiliýeti bilen duşuşyk

Ýene-de okaň

Messiniň rekordy, Ronaldo kuboksyz galdy

Messi 43-nji kubogyny gazandy

Messili “PSŽ” topary çempion boldy

Teswirle