TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄJEMGYÝET

Türkiýeden Türkmenistandaky saýlawlara ýokary baha

Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrligi Türkmenistanda geçirilen Prezident saýlawlary barada beýanat berdi. Türkiýäniň daşary syýasat edarasynyň resmi internet sahypasynda ýerleşdirilen 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Prezident saýlawlary baradaky beýanatda saýlawlara ýokary baha berlipdir.

Hususan-da, bu beýanatda şeýle diýilýär:

– Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Prezident saýlawlarynyň saýlawçylaryň ýokary işjeňlik ýagdaýynda asuda we parahatçylykly geçirilendiginden uly kanagatlanma duýýarys.

Taryhy arabaglanyşygymyz bolan Türkmenistanyň durnuklylygyna we gülläp ösmegine uly ähmiýet berýäris we Prezident saýlawlarynyň netijeleriniň dostlukly we doganlyk Türkmenistan üçin haýyrly bolmagyny arzuw edýäris.

Şeýlelik bilen, ýakyn geljekde sebitleýin durnuklylyga we gülläp ösmäge goşant goşjak görnüşde birek-birege hormat goýmak we halklarymyzyň umumy bähbitleri esasynda doganlyk Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy we hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürmek islegimizi tassyklaýarys.

 

GDA-nyň synçylar topary saýlawlaryň guramaçylygyna ýokary baha berdi

Ýene-de okaň

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Teswirle