TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýe COVID-19 barlag resminamasyny talap etmeýär

Türkiýe Respublikasynyň Içeri işler ministrliginiň ýaýradan maglumatnamasyna laýyklykda, şu günden başlap, Türkiýe Respublikasyna barýan ýolagçylardan soňky 72 sagadyň dowamynda COVID-19 barlagyndan geçendigini tassyklaýan resminamasy talap edilmeýär.

Şeýle hem täze maglumatnamada soňky 72 sagadyň dowamynda hem-de soňky 48 sagadyň dowamynda COVID-19 barlagyndan geçendigini tassyklaýan resminamasy zerurlygy aradan aýryldy.

Ýurduň Içeri işler ministrligi bu maglumatnamany 81 welaýat häkimligine ýollady. Şol maglumatnamada COVID-19 ýokanjynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýurduň çäginde we serhetlerdäki gözegçilik nokatlarynda göz öňünde tutulýan öňüni alyş çäreleri ýokanjyň dünýä möçberindäki ýagdaýyna görä kesgitlenýär.

2022-nji ýylyň 3-nji martyndaky maglumatnamada ähli serhetlerdäki gözegçilik nokatlaryndaky girişlerde öňüni alyş çäreleri göz öňünde tutulypdy.

 

 

 

Sanly özgertmeler – ösüşiň hereketlendiriji güýji

Ýene-de okaň

Türkiýe bilen welosiped arkaly tanyşmak

Halkara ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ýerli ýolagçy howa gatnawlaryň täze tertibi

Ata Watan Eserleri

Teswirle