TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýäniň üsti bilen Russiýa gitmek üçin uçar gatnawy

Ozal hem habar berşimiz ýaly, Türkiýäniň “Türkhowaýollary” kompaniýasy 2021-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar.

Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň Konsullyk gullugynyň “Telegram” jemgyýetçilik torunda hem maglumat ýerleşdirilipdir. Şol maglumatda Tükriýäniň üsti bilen Russiýa gitmek isleýänleriň bu ýörite gatnawdan peýdalanyp biljekdigi aýdylýar.

Şeýle hem şol maglumatda Russiýa gitmäge esasnamasy bolan Russiýanyň we daşary ýurtlaryň raýatlarynyň bu gatnawdan peýdalanyp biljekdigi bellenilýär.

Ýörite uçar gatnawy barada has giňişleýin maglumat üçin “Türkhowaýollary” awiakompaniýasynyň kassasyna ýüz tutup bolar.

Şeýle hem Konsullyk gullugyndan Russiýa wiza almagyň düzgünleri Russiýanyň ilçihanasynyň resmi saýtynda ýerleşdirilendir.

27-nji uçar gatnawy: türkmen talyplary Russiýa gitdiler

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle