“TRT” teleýaýlymyndan Aşgabadyň waspyna goşant

Türkiýäniň “TRT” teleradiokorporasiýasynyň Aşgabatdaky wekilhanasy paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli özboluşly sowgat taýýarlady. Türkiýäniň teleýaýlymynyň Aşgabatdaky wekilhanasy “Merjen şäher Aşgabat” atly gysga metražly film taýýarlady. Aşgabadyň özboluşly waspyna öwrülen bu filmiň Aşgabat şäherindäki Türkiýäniň medeniýet merkezinde tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Tanyşdyrylyş dabarasyna Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem-de köp sanly myhmanlar gatnaşdy. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň hem çagyrylan dabarasynda çykyş eden Türkiýäniň “TRT” teleradiokorporasiýasynyň Aşgabatdaky wekilhanasy ýolbaşçysy Ugur Sami Gezer 1927-nji ýylda döredilen “TRT” teleradiokorporasiýasynyň uly tejribe eýedigini belläp, dünýäniň ähli ýerinde ýaýlyma çykýandyklaryny belledi.

“TRT” teleradiokorporasiýasynyň Merkezi Aziýada ilkinji wekilhanasyny Aşgabatda açandygyny bellän Ugur Sami 1999-njy ýyldan bäri hyzmat edip gelýän “TRT” teleradiokorporasiýasynyň Aşgabat wekilhanasynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda ýurduň taryhy we medeni gymmatlyklaryny dünýä ýaýmakda iş alyp barýandygyny mälim etdi. Şeýle hem ol Türkmenistandaky “IP-TW” platformasynda “TRT” teleradiokorporasiýasynyň 8 teleýaýlymynyň ýaýlyma berilýändigini, “TRT Avaz” ýaýlymy arkaly Türkmenistan bilen baglanyşykly gündelik habarlary dünýäniň halk köpçüligine ýetirýändiklerini belläp geçdi.

Okap bilersiňiz  Ýene-de 8 ýurda uçar gatnawlaryny ýola goýýar

Ol Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli “Merjen şäher Aşgabat” atly gysga metražly kinofilmi taýýarlandyklaryny we muňa goldaw beren hemmelere minnetdarlyk bildirdi.

Soňra dabarada çykyş eden Türkiýäniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral gatnaşyjylary Aşgabadyň 140 ýyllygy bilen gutlady. Ilçi türkmen-türk gatnaşyklarynyň uly ösüşlere eýedigini belläp, uzak ýyllaryň dowamynda Aşgabatda iş alyp barýan “TRT”-niň wekilhanasynyň hem Türkmenistanyň tanyşdyrylmagyna goşant goşýandygyny belledi.

Resmi çykyşlardan soňra dabara gatnaşyjylar “Merjen şäher Aşgabat” atly gysga metražly kinofilmi çykyş etdiler. Kino filmde Aşgabadyň irki döwürlerden häzirki güne çenli ýeten derejesi, şäheriň beýik ymaratlary, seýilgähleri, ýadygärlik toplumlary barada giňişleýin maglumat berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen şäheriň gün-günden gözel keşbe eýe bolýandygy, dünýäniň esasy syýasy, medeni hem-de ylmy merkezine öwrülýändigi film içinden eriş-argaç bolup geçýär.

Kinofilmde merjen şäher Aşgabada ýoly düşen islendik adamy howa menziliniň golaýyndaky türkmen halkynyň nesilbaşysy Oguzhanyň gujak açyp garşylaýandygyny görmek has ýakymly bolup durýandygy bellenilip geçilipdi.

“Merjen şäher Aşgabat” atly gysga metražly kinofilmiň görkeziliş dabarasyndan soňra myhmanlara hödür-kerem edildi.

 

Zidan hem tälimçiligi taşlady

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz   Sagdyn bolaýyn diýseňiz
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar