TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Towukly soltan kebaby

Gerekli önümler:

2 sany ýaýylan hamyr

400 gram towuk döşi

400 gram towuk eti

1 sany sogan

2 nahar çemçesi pomidor pastasy (1 nahar çemçesi ketçup ulanyp bilersiňiz)

1 bulgur gaýnadylan ýa-da konserwirlenen nohut

1 sany badamjan

Çili burç

Gara burç

Duz

Sousy üçin:

1,5 nahar çemçesi un

1,5 käse süýt

2 nahar çemçesi mesge

Üsti üçin: Ereme peýniri (gyrgyçdan geçirlen)

Taýýarlanyşy:

Ilki bilen badamjanyň gabygyny aýralyň, ownuk böleklere bölmeli we ýag bilen gowurmaly. Süzgüjimizi alyp, ýagdan badamjanlarymyzy süzeliň, şol bir wagtyň özünde towuklary hem duzlalyň. Towuklary kublara bölüp, gazana atyň we wagtal-wagtal garyşdyryň. Reňki öwrülip, ​​suwuny çykaranda, ownuk dogralan soganymyzy goşalyň. Sogan ýumşandan soň, pomidor pastasyny goşuň we islege görä ulanjak bolsaňyz, ketçup goşup bilersiňiz. Soňra gapagyny ýapyp 4-5 minutlap bişirmäne goýalyň. Suw bugarandan soň nohut we sarymsak goşalyň. Ysly zatlary goşup, ýene 3-4 minut bişirmeli. Towuklar hem bu wagta çenli bişmelidir. Indi sousy üçin mesgäni eredeliň we uny ys alýança gowurmaly. Oňa süýt goşuň we bir bölejik bolmazlygy üçin, garyjynyň kömegi bilen garyşdyryp bişiriň. Ahyrynda duz goşup, otdan alalyň.

Ownuk tabakda 4-e bölen hamyryňyzy açyň. Hamyryň gyralaryndan bölekleri aýryň we çukur bölegine başga bir gatlak goşuň. Tabaga towukly garyndyny goşup, hamyrymyzy ýapalyň. Ýaglanan tabamyza tabagy ters öwrüp, hamyrymyzy ýerleşdireliň. Ähli hamyrlarymyzy bu görnüşe getirenimizden soňra bolsa, üstüne sousy dökeliň. 190 derejede peçde hamyrlar gyzarýança saklamaly. Soňra gyrgyçdan geçirilen peýniri sepiň we ýene-de peçde goýuň. Peýnirler eräp, goňur bolanda alyp bilersiňiz. Işdäňiz açyk bolsun!

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi açyldy

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle