TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Towuk tantuni

1.400 gram towuk eti

1.5 käse ýag

2 çaý çemçesi gyzyl burç

2 çaý çemçesi duz

4 sany orta derejede sogan

4 sany orta dereje pomidor

1 käse dogralan petruşka

Ajy burç

Bir uly lawaş çöregi

5-6 sany orta derejede gowrulan ýeralma

Taýýarlanyşy:

Geliň, towuk etini uzynlykdan tutup, galyň böleginden pyçak bilen ýarym kesip, inçe keseliň. Ownuk kublara bölüşdireliň. Geliň, pomidorlary we soganlary inçeräk kesip taýýarlalyň. Ýeralmalary başga gazanda gowy edip gyzardyp gowralyň. Taýýarlyk tapgyrlary gutarandan soň; bir gazany alyp içine ýag guýalyň we gazanymyzy gowy gyzdyralyň. Içine towuklarymyzy atyşdyryp, gazanyň aşagyny ýuwaşdalyň. Garyşdyryp durmaly we etiň reňki birneme öwrülýänçä 3-5 minut gowurmaly. Soňra onuň üstüne gapak goýalyň we odyny orta derejä düşüreliň we etimiziň suwunyň çykmagyna garaşalyň. Suwlanan eti wagtal-wagtal garyşdyryp, 30 minut bişirmeli. Soňra, gapagy aýyralyň, eti ýokary otda gowurmaly we suwy gutarýança garmaly. Suwuk ýagy suwsuz etiň içine goşuň. Gyzyl burç we duz goşalyň. 2-3 gezek gowurmaly, soň gaýnag suw goşup, otdan alalyň. Lawaşymyzy etiň ýagly çorbasyna batyryp, ony tagtanyň üstünde goýalyň, soňra ýeralma, et we ähli ingridientler bilen dolduralyň, paprika sepeliň we rulon görnüşinde berk ýapalyň. Gazanyň içindäki ýagy çotga bilen alyp, rulonlaryň üstüne gowy sürtüň. Ajy burç we aýran bilen hyzmat edip bileris. Işdäňiz açyk bolsun!

 

2024-nji ýylda ilkinji trillioner bolar

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle