TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

TOPH taslamasy boýunça türkmen-owgan duşuşygy

“TAPI Pipeline Company Limited” paýdarlar kompaniýasynyň direktorlar geňeşinde “Türkmengaz” Döwlet konserninden wekili M.Amanowyň we Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi H.Öwezowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretarynyň orunbasary E.Ebad bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda TOPH gaz geçiriji taslamasynyň gurluşygy boýunça alnyp barylýan işler barada umumy pikir alyşyldy.  Taraplar iki ýurduň Döwlet Baştutanlarynyň görkezmesi esasynda 2021-nji ýylyň awgust aýynyň soňunda geçirmegi meýilleşdirilýän çäreleriň dabaraly geçirilmegi üçin degişli işleriň alnyp barylmagy barada nygtadylar.

Soňra, TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň howpsuzlygy üpjün etmek baradaky Howpsuzlyk Konsepsiýasyna gol çekişmek çäresi geçirildi.

Agzalan Konsepsiýa türkmen tarapyndan “TAPI Pipeline Company Limited” paýdarlar kompaniýasynyň direktorlar geňeşinde “Türkmengaz” Döwlet konserninden wekil M.Amanow we owgan tarapyndan Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretarynyň orunbasary E.Ebad gol çekdiler.

E.Ebad bu Konsepsiýa TOPH gaz geçiriji taslamasynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça öňde duran işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine, şol sanda Kabul ediji tarapyň Hökümeti bilen Ylalaşygyň (HGA) goşundylary bolan Howpsuzlyk meýilnamasynyň we teswirnamasynyň işlenip taýýarlanmagyna uly ýeňillik döretjekdigi nygtaldy.

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagy dynç alşa açylýar

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle