TEHNOLOGIÝA

“TikTok” täsir edijileri näçe pul gazanýarlar?

Hytaýyň “ByteDance” kompaniýasy tarapyndan işleýän “TikTok” -yň dünýäde 700 milliondan gowrak ulanyjysy bar. Meşhurlygy artýan wideo paýlaşma platformasy meşhur medeniýete täze hadysalary getirmegi dowam etdirýär. Bu adamlaryň ýazgylaryndan näçe pul gazanýandyklary gaty bilesigelijilik meselesidir. Şeýle-de bolsa, hemaýatkärlik şertnamalary we aýdym-saz mahabaty, mahabat girdejilerini “Youtube” we “Instagram” ýaly täsir edijileri bilen paýlaşmaýan “Tiktok”-da pul gazanmagyň iň täsirli usullaryndan biridir. Bir wideo üçin töleg 5 müňden 8 müň dollar aralygynda üýtgeýär. Sanly ýyldyzlaryň täze nesliniň döremegine mümkinçilik berýän wideo döretmek platformasy bolan “TikTok” -yň meşhurlygy günsaýyn artýar. Şeýle-de bolsa, köp döredijiler üçin diňe “TikTok” -dan pul gazanmak gaty kyn.

Täsirli adamlar bilen mahabat girdejisiniň belli bir bölegini paýlaşýan “YouTube” ýa-da “Facebook” -dan tapawutlylykda “TikTok” mahabat girdejilerini ulanyjylary bilen paýlaşmaýar. Muňa derek Hytaýda ýerleşýän sosial media ägirdi täsirli adamlara wirtual “sowgat” hödürleýär. Şeýle hem döredijiler gaznasynyň üsti bilen 30 günüň içinde azyndan 10k yzarlaýjy we 100,000 wideo görüşi bolan ulanyjylara pul töleýär. “Business Insider” bilen söhbetdeş bolan “TikTokers” -iň pikiriçe, döredijiler gaznasynyň tölegleri diňe görüşler esasynda hasaplanmaýar. Şoňa görä-de, müň wideo görkezmek üçin platformada diňe birnäçe sent girdeji gazanyp bolýar. Häzirki wagtda 2,1 million “TikTok” yzarlaýjysy we şahsy maliýe paýy bolan “Preston Seo”, “Insider” bilen paýlaşan resminamalaryna görä, 2021-nji ýylyň ýanwar aýyndan 2021-nji ýylyň maý aýyna çenli döredijiler gaznasyndan jemi 1664 dollar gazandy. Hasabynyň üsti bilen günde ortaça 9 dollar bilen 38 dollar gazanýandygyny habar berdi. Ýagny, dörediji gaznasy “TikTok” ulanyjylary üçin programmada monetizasiýa üçin ýeke-täk gural däl. Käbir “TikTokers”, göni ýaýlymda nagt görnüşine öwrülip bilýän wirtual “sowgatlary” satyn alyp pul gazanýar. “ASMR” mazmunyny dörediji Lýusi Deýwis her gezek göni efirde 20-300 dollar aralygynda gazanç edýändigini mälim etdi.

Mundan başga-da, köp täsir edijiler “TikTok”-dan pul gazanmak üçin marka şertnamalarynda we aýdym mahabatlarynda işleýärler. ABŞ-da ýaşaýan “TikTok” hadysasy simfoniki Klark, hemaýatkärlik edilýän ýazgy üçin 350 dollar bilen 600 dollar aralygynda töleg alýandygyny aýtdy.

Başga bir tarapdan, “TikToker” hökmünde pul gazanmagyň iň meşhur usullaryndan biri aýdymlary wideoýazgylarda tanatmakdyr. Aýdym-saz kompaniýalary “TikTok” ulanyjylaryna täze trekiň ýaýramagy üçin programmada ýerleşdirmek üçin yzygiderli pul töleýärler. Programmada 10 milliondan gowrak yzarlaýjysy bolan “TikTok” täsirli Nikol, Natali we Nika Teýlor, bir wideoda aýdymy mahabatlandyrmak üçin 750 dollar, iki wideo üçin 1400 dollar we üçüsi üçin 2000 dollar alandyklaryny habar berdiler.

 

Türkmenistanda 24 desga hususylaşdyrylar

Ýene-de okaň

Türkmenistanda elektron maglumat alyşmak ulgamy ösdürilýär

Aýda otly gatnawy hakykata öwrülýär

Ata Watan Eserleri

“Google” umumy bahasy 2 trillion dollardan geçen ABŞ-nyň dördünji kompaniýasy boldy

Türki döwletleri bilelikde kosmosa emeli hemra ibererler

“Samsung” ýene-de birinjiligi eýeledi

Hytaý Azerbaýjanda elektrikli awtobus öndürer