SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Belgiýa koronawirus çäklendirmeleri gowşadýar

Belgiýa Türkiýeden gelýän ýolagçylar üçin sanjym ýa-da negatiw PCR barlag güwänamasy talaplary ýatyrandygy habar berildi. Bu barada Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) awiakompaniýasy habar berdi.

Belgiýanyň koronawirus ýokanjy garşy öňüni alyş çäreleriniň çäklerinde ozal talap edýän bu resminamalary mundan beýläk talap etmeýändigi bellenildi.

THY-nyň jemgyýetçilik torundaky beýanata görä, Belgiýa syýahat etjek ýolagçylaryň mundan beýläk hiç hili resminama görkezmän, ýurda girip biljekdigi bellenildi. Belgiýanyň koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly öňüni alyş çärelerini ýatyrandygy, “Belgiýa barlanda sanjym şahadatnamasy we PCR barlag güwänamasy görkezmek zerurlygy ýok” diýlip beýanat berildi.

 

Klopp möwsümiň iň gowy tälimçisi boldy

Ýene-de okaň

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Ata Watan Eserleri

Aşgabatda Abu Aly ibn Sinanyň mirasyna bagyşlanan halkara maslahaty geçiriler

Oktýabr aýynda bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çäreleri geçiriler

Merkezi Aziýa bilen Günorta Koreýanyň arasynda göni uçar gatnawlarynyň açylmagy meýilleşdirilýär

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: onlaýn satyn alnan bileti yzyna gaýtarmak tertibi

13-nji Wan Sergisi

Ata Watan Eserleri