THE: dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleriň sanawy-2022

Beýik Britaniýanyň “Times Higher Education” (THE) žurnaly tarapyndan dünýäniň öňdebayrjy ýokary okuw mekdepleriniň “THE World University Rankings 2022” sanawy çap edildi.

Bu gezekki sanawa dünýäniň 99 ýurdundan we sebitlerden 1662 bilim edarasy goşuldy.

SANAWYŇ 6 ÝYLDYR ÖŇDEBARYJYSY: OKSFORD UNIWERSITETI

Bu sanawda birinji orny bassyr 6 ýyldan bäri Beýik Britaniýanyň Oksford uniwersiteti eýeläp gelýär. Ikinji orny ABŞ-nyň 2 uniwersiteti – Kaliforniýa tehnologiýa instituty we   Garward uniwersiteti eýeledi. Ilkinji 10-lukda geçen ýyl bolşy ýaly, ABŞ-dan 8, Beýik Britaniýadan 2 ýokary okuw mekdebi öz ornuny aldy.

Olar – Stenford uniwersiteti (ABŞ, 4-nji orun), Kembrij uniwersiteti (Beýik Britaniýa, 5-nji orun), Massaçusets tehnologiýa instituty (ABŞ, 5-nji orun), Prinston uniwersiteti (ABŞ, 7-nji orun), Berklidäki Kaliforniýa uniwersiteti (ABŞ, 8-nji orun), Ýel uniwersiteti (ABŞ-, 9-njy orun) we Çokago uniwersiteti (ABŞ, 10-njy orun).

Öňdebaryjy 200 ýokary okuw mekdepleriniň sanawynda ABŞ 57 uniwersitet bilen birinji, Beýik Britaniýa 28 uniwersitet bilen ikinji, Germaniýa 22 uniwersitet bilen üçünji, Awstraliýa 12 uniwersitet bilen dördünji, Hytaý we Niderlandlar 10 uniwersitet bilen 5-nji orny eýeledi.

Bu sanawda Hytaýyň ýokary okuw mekdepleriniň sanynyň artmagy bellärliklidir. Sanawda Hytaýyň bilim edaralarynyň sany 97-ä deň boldy.

Russiýa Federasiýasy bu sanawda 60 ýokary bilim edarasy bilen wekilçilik edýär.

SANAWY DÜZMEGIŇ USULY

Sanaw taýýarlanylanda 5 topara bölünen 13 ölçeg ulanylýar. Hususan-da, şeýle görkezijiler ylmy makalalaryň ähmiýeti, innowasiýa goşant, ylmy-barlag işlerinden gelýän girdeji, okatmagyň hili, uniwersitetiň globallaşma derejesi, iň oňat ylmy hünärmenleri we daşary ýurtly talyplary özüne çekmek ukyby ýaly görkezjiler göz öňünde tutulýar.

 

Hormatly Prezidentimiz ýaşlara umumy okuw sapagyny geçdi

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar