TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Telekeçilere goldaw we zerur azyk harytlary üçin 300 mln dollar berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen 300 million dollar bölüp bermek baradaky resminamalara gol çekdi.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti azyk howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen telekeçilere goldaw hökmünde 150 million amerikan dollar, zerur azyk harytlaryny satyn almak üçin Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine hem 150 million amerikan dollary möçberinde pul serişdeleriniň bölünip berilýändigini belledi.

Şeýle hem ýurdumyzda guş eti we ýumurta önümçiliginiň gerimini giňeltmek boýunça hem degişli resminamalar kabul edildi. Bu babatda iýmlik bugdaýy, mekgejöweni we soýany ösdürip ýetişdirmek hem-de bu ekinleri ýetişdirmäge isleg bildirýän taraplara goşmaça ýer böleklerini bermek göz öňünde tutuldy.

 

Türkmenistanda oba hojalyk boýunça täze wise-premýer bellendi

Ýene-de okaň

Türkmenistan we Sankt-Peterburg söwda öýlerini açmakçy

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

Teswirle