Tehniki enjamlary satyn almak bäsleşigi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Şol bäsleşige görä, elektron we tehniki enjamlar bilen üpjün etmek göz öňünde tutulýar.

Bu bäsleşik boýunça tehniki resminamalary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden almaly.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly 108.

Möhleti: bildiriş çap edilenden soňra 15 günüň dowamynda ýüz tutmaly.

Tel: 445616, 445702.

 

Holandyň bahasy belli boldy