TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Täze kesel – maýmyn mama

Dünýäde ýüze çykan täze kesel bolan maýmyn mama keseli Ýewropada hökmany karantin çäresiniň berjaý edilmegine getirdi. Belgiýada ilkinji bolup, bu kesele ýoluganlar 3 hepdelik karantina alnar.

Şol bir wagtyň özünde, töwekgelçilik toparyndaky adamlara karantina-da bolmak hökmany däl. Saglyklaryna gowy ideg etmeli.

Şol bir wagtda Beýik Britaniýada bu kesel bilen kesellän adamlara golaýlaşan adamlara karantinde bolmak hem-de sanjym etmek maslahat berilýär.

Şeýle hem bu kesel Awstriýada hem ýüze çykdy. Wena şäherinde 35 ýaşly erkek adam hassahana ýatyryldy.

Ýewropada iň köp ýaýran ýerleri Portugaliýa, Ispaniýa we Beýik Britaniýadyr. 180-den gowrak waka ýüze çykdy. 14 ýurtda bu keseliň alamatlary emele geldi.

Häzirki wagtda Türkiýede bu waka bilen baglanyşykly ýüze çykan ýagdaý ýok. Kesel adatça öz-özüni çäklendirýär we alamatlar adatça 14-den 21 günüň içinde öz-özünden düzelýär.

Maýmyn mama keseli täze kesel däl. 1958-nji ýylda maýmynlarda ýüze çykarylandan soň, adamlarda ilkinji waka 1970-nji ýylda Kongo Demokratik Respublikasynda ýüze çykdy. Gözleg laboratoriýasynda 1958-nji ýylda ýüze çykarylan bu kesele “maýmyn mamasy” diýlip atlandyryldy.

Maýmyn mama keseli gyzzyrma, kelle agyry, ýadawlyk, giňden ýaýran beden agyrylary, limfa düwünleriniň çişmegi we deriniň zeperlenmegine sebäp bolýar. Limfa düwünleriniň çişmegi maýmyn keseliniň iň möhüm alamaty bolup durýar.

 

Oba hojalygynda möhüm döwür

Ýene-de okaň

“Green Card” (Grin Kard) -2024: Senenamasy Yglan edildi

Baş Redaktor

“Green Card” (Grin Kard) boýunça resminamalar kabul edilip başlandymy?

Baş Redaktor

Dünýäde 150 million dozadan gowrak “Sputnik V” sanjymy ulanyldy

Teswirle