TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Täze “Jeýms Bond” kim bolar?

Meşhur aktýor Daniel Kreýg 5 filmden we 15 ýyldan soňra “Jeýms Bond” keşbi bilen hoşlaşdy. Daniel Kreýgden soňra dünýäniň kino äleminde möhüm yz goýan “Jeýms Bond” keşbini haýsy aktýoryň ýerine ýetirjekdigi kino muşdaklaryny gyzyklandyryp başlady.

Soňky habarlara görä, aktýor İdris Elbanyň bu keşbi janlandyrjakdygy mälim edilýär. Iňlis metbugaty Elbanyň “Bond” hökmünde däl-de, filmiň erbet gahrymany hökmünde garalýandygyny mälim etdi.

Daniel Kreýg film sungatynda başlan syýahatyny 2006-njy ýylda “Casino Royale” bilen başlady we şu ýyl çykan “Ölmäge wagt ýok” filmi bilen tamamlady. Kreýg bu filmde soňky gezek “Jeýms Bond”-yň keşbini ýerine ýetirjekdigini mälim etdi.

Pudak işgärleriniň “The Sun” gazetine beren interwýusynda Elbanyň indiki “Bond” filmine gatnaşyp biljekdigini aýtdy. “The Sun” gazetiniň habaryna görä, prodýuserler Elbany “Jeýms Bond”-yň ýerine filmiň erbet gahrymany bolmagy üçin teklip etdiler.

Çeşmeler “The Sun” gazetine Elbanyň roly entek gutarnykly däldigini aýtdy.

Täze “Bond” keşbi üçin meşhur aktýorlar Tom Hardy we 49 ýaşly öňki professional pälwan we aktýor Dweýn Jonson hem dalaş edýär.

“Jeýms Bond” filmi ýazyjy Ian Fleming tarapyndan 1953-nji ýylda döredilen roman we iki gysga hekaýa ýygyndysy esasynda sahnalaşdyrylýar. 1964-nji ýylda Fleming aradan çykandan soňra bolsa, sekiz ssenariýaçy “Bond” babatda täze ssenariýalar ýazdylar. “007” belgisi bilen tanalýan gahryman, telewideniýe, radio, wideo oýunlary we film üçin hem uýgunlaşdyryldy. Filmler yzygiderli dowam edýän iň uzyn filmleriň biri bolup, jemi 7.04 milliard dollardan gowrak girdeji gazandy.

Iň soňky “Bond” filmi, “Ölmäge wagt ýok” (2021) filminde Daniel Kreýg “Bond” filminde bäşinji gezek bu keşbi ýerine ýetirdi.

 

“Bitcoin City” atly şäher gurlar

Ýene-de okaň

Türkmenistan Halkara habarlar merkezini açdy

«Türkmenfilm» birleşigi täze multfilmini hödürleýär

«Türkmenfilm» birleşigi täze kinolaryny hödürleýär

Teswirle