DÜNÝÄ

Tatarystanyň Prezidenti Türkmenistanda saparda bolýar

Şu gün, Aşgabat şäherine iş saparynyň çäginde Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow  hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Bu barada Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär.

Rustam Minnihanow duşuşygyň barşynda milli Liderimize kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynanjyny bildirdi.  Döwlet Baştutanymyz hem duýgudaşlyk sözleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň belläp geçişi ýaly, Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlykda Tatarystan aýratyn orny eýeleýär. Şeýle hem milli Liderimiz Tatarystanyň Prezidentine Ýewraziýanyň hökümetara geňeşiniň Kazanda geçirilen mejlisine gatnaşan Türkmenistanyň wekiliýetini mähirli kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Rustam Minnihanow öz gezeginde iki ýurduň Prezidentleriniň dostlukly gatnaşyklarynyň sebit derejesinde has ýakyn hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna mümkinçilik döredýändigini belledi.

Ol bu babatda Türkmenistanyň hem-de Russiýa Federasyýasynyň Prezidentlerine minnetdarlyk bildirip, ähli ugurlarda hyzmatdaşlyk etmäge mümkinçiligimiziň bardygyny belledi.

Duşuşygyň çäklerinde taraplar ykdysady, ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça iş toparynyň ähmiýetini belläp geçdiler.

 

Tatarystanyň Prezidenti iş sapary bilen Türkmenistana geldi

Ýene-de okaň

Dünýäniň iň täsirli zenanlary

Türkmenistanyň Prezidenti Zambiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

COP-28: 30 milliard dollarlyk howa gaznasy dörediler

Ata Watan Eserleri

Antoniu Guterriş: 2023-nji ýyl iň yssy ýyl boldy

Türkmenistan we Azerbaýjan gümrük pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürýärler

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler