DÜNÝÄ

“Taliban”: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge ygrarly

“Taliban” hereketiniň resmi wekili Zabiulla Mujahid bu hereketiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlydygyny we Owganystanyň halkynyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmakdaky roluna oňyn baha berýändigini aýtdy.

“orient.tm” internet neşirinde hem bellenilip geçilişi ýaly, “Taliban” hereketiniň resmi wekili özüniň “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabynda türkmen tarapynyň Owganystandaky täze hökümet bilen aragatnaşyk saklamak, owgan ykdysadyýetiniň ösüşine gatnaşmak, şeýle hem owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini bermekdäki oňyn garaýşyna ýokary baha berýändiklerini belledi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan Owganystan bilen baglanyşykly köp taraplaýyn ministrler duşuşygyna gatnaşyp, bu ýurt baradaky öz garaýyşlaryny beýan etdi.

Bilşimiz ýaly, golaýda Türkmenistan tarapyndan Owganystana ynsanperwer kömegi ugradyldy. Bu bolsa goňşy ýurtda bolup geçen wakalardan soňra türkmen tarapynyň Owganystana iberen ilkinji kömegi bolup durýandyr.

Dostlukly halkyň zerurlyklarynyň nazarda tutulmagy bilen, derman serişdeleriniň, lukmanlar üçin gorag eşikleriň we lukmançylyk esbaplarynyň, zyýansyzlandyryjy serişdeleriň, dermanlyk erginleriniň, gorag agyz-burun örtükleriniň, hirurgiki ellikleriň, koronawirus ýokanjynyň bejergisinde ulanylýan serişdeleriň hem-de dermanlaryň ýollanylandygyny bellemek möhümdir.

 

“Microlino 2.0” – kiçijik şäher ulagy

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi