TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Таliban» hereketiniň Hyrat welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Düýn ýagny 18-nji awgustda Türkmenistanyň Hyrat şäherindäki Baş konsuly «Таliban» hereketiniň Hyrat welaýatyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň habarynda aýdylýar.

Geçirilen geňeşmeleriň barşynda Türkmenistanyň Baş konsullygynyň Owganystanyň günbatar sebitlerindäki işine degişli bolan guramaçylyk we beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Dostlukly ýagdaýda geçirilen duşuşykda Türkmenistanyň we Owganystanyň halklarynyň taryhy hem-de medeni umumylygynyň häzirki wagtda we uzakmöhletleýin geljekde hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegi üçin berk binýat bolup durýandygy bellenildi.

Hormatly okyjylarymyz,

Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugynyň Owganystan bilen baglanşykly habarlarynyň linklerini aşakda Size ýetirýäris.

Türkmenistan: Owganystandaky wakalar üns merkezinde

Türkmenistan: türkmen-owgan serhedindäki gümrük nokatlary işleýär

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Emmanuel Makron: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyzy ösdürmäge taýýar

Gazagystanyň ilkinji prezident dalaşgäri

Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýada iş saparynda bolýar

Teswirle