TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistana gelýär

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrýar. Bu barada Täjigistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

– Täjik tarapy bu saparyň taryhy sapar boljakdygyna ynanýar – diýip, daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin gürrüň berýär.

6-njy awgustda Täjigistanyň Prezidenti Hazar deňziň kenaryndaky “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşar.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy 3-nji gezek geçirilýär. Mundan ozal, şeýle duşuşygyň birinjisi 2018-nji ýylyň martynda Gazagystanda, ikinjisi bolsa, 2019-njy ýylyň noýabrynda Daşkentde geçirilipdi.

 

2-nji awgustda ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle